•  
  •  

 

 

 

 

Приемане на деца в първи клас -информация

 

 

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. - Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 147, чл. 148 и чл. 149

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. - Директор на училището

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

Родителите/настойниците подават писмено заявление до директора на избраното училище, което осъществява прием в първи клас по образец на училището или общината.

Когато населеното място има повече от едно училище с прием в първи клас, общините разработват система за прием, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, и определят прилежащи райони на училищата за обхват на учениците.

 

ЗАЯВЛЕНИЕ- изтегляне от ТУК

Календар

 

Контакти