•  
  •  

 

 

 

                                         

 

                                           ПРОЕКТ

BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“,

финансиран от Оперативна програма

„Наука и образование за интелигентен растеж“,

съфинансирана от Европейския съюз чрез

Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 

 

 

 

 

I. Клубове за занимания по интереси

 

  1.  "Многознайко" 
  2.  "Зная мога и успявам" 
  3.  "Приказен свят"

II. Допълнителни обучения

 

  1. Математика- II клас
  2. Човекът и природата- V клас
  3. Математика - VII клас

 

 

 

 

 

 

Календар

 

Контакти