•  
  •  

 

 

 

Наименование на административната услуга: 

 

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

 

Правно основание за препоръчване на административна услуга / издаване на индивидуален административен акт : Закон за предучилищно и училищно образование - чл. 147 и чл. 148.

Орган, който предлага административна услуга / издаване на индивидуален административен акт:  Директор на училището.

Процедура при предоставяне на административна услуга / издаване на индивидуален административен акт, изисквания и необходими документи: 

Родителите / настойниците и / или учениците подават писмено заявление по образец в училището до директора на приемащото училище.
До три работни дни от получаване на заявлението за директор на училището за потвърждаване на възможността за записване на ученици и уведомяване на писмено директора на училището, в което ученикът се обучава, за заявено от родителя / настойника и / или желание за ученик
До пет работни дни от получаване на търсене на директор на училище, в което се обучава ученик, издаване на удостоверение за преместване и се предлага на директор на приемащо училище заедно с копие на учебни планове за обучение и копие на лично образователно дело на ученици в първо и второ гимназиално ниво.
Директорът по приемане на училището до три работни дни от получаването на удостоверението за преместване определя със заповед условия за приемане на ученици и информиращи родители / настойници и / или ученици.
Родителят / настойникът и / или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план за приемане в училище и е необходим приравнителен изпит, ако има такива.
В срок до три дни директорът при приемане в училището за информирано писмено директор на училището, от което идва ученикът, за неговото записване.

Начини за заявяване на услуга:  Родители / настойници и / или ученици подават писмено заявление по образец в училището до директора на приемащото училище лично или по пощата.

Информация за предоставяне на услуга по електронен път: Услугата не се предоставя по електронен път.

Такси или цени:  Не се дължат такси.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа при предоставяне на услуга:  Регионално управление на образованието
Министерство на образованието и науката.

Ред, включително срокове за обжалване на действието на органа при предоставяне на услуга:  Отказът за записване се обжалва по реда на АПК.

Електронен адрес за предложение във връзка с услуга: oy.karnalovo.petri4@abv.bg

Начини за получаване на резултатите от услугата:  Лично или чрез пълномощник.

 

ФОРМУЛЯР НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИК - изтегли

Календар

 

Контакти