•  
  •  

 

 

 

 

Права и задължения (от Правилника за дейността на училището)

Чл.142. (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се
осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки
път, когато конкретна ситуация или поведение на детето или ученика го прави необходимо.
(2) Средство за постоянна връзка между училището и родителя е бележникът за
кореспонденция.
(3) Средство за връзка със семейството на ученика може да бъде и електронната поща на
един от родителите.
Чл.143. Родителите имат следните права:
1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на
децата им в образователния процес, за спазването на правилата в училището и за
приобщаването им към общността;
2. да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с учителите и с
другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго
удобно за двете страни време;
3. да се запознаят с училищния учебен план;
4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се
решават въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика;
5. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в
училището по въпроси, свързани с образованието, с кариерното ориентиране и с
личностното развитие на децата им;
6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на училището;
7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището.
Чл.144. Родителите имат следните задължения:
1. да осигуряват редовното присъствие на детето в задължителното предучилищно
образование и на ученика в училище, като уведомяват своевременно училището в
случаите на отсъствие на детето или ученика;
2. да запишат при условията на чл. 12 от ЗПУО детето в първи клас или ученика в
училище в случаите на преместване в друго населено място или училище;
3. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищната
среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила;
4. да спазват правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването му
от страна на детето и ученика;
5. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от
изграждането на умения за учене през целия живот;
6. да участват в родителските срещи;
7. да се явяват в училището след покана от учител или директор в подходящо за двете
страни време.

Календар

 

Контакти