•  
  •  

 

 

 

Права и задължения

Чл. 111. (1) Ученик е този, който е записан в училище за обучение за завършване на
клас.
(2) Ученик се отписва от училището, когато:
1. се премества в друго училище;
2. се обучава в дневна форма и не е посещавал училище по неуважителни причини за
период, по-дълъг от два месеца;
(3) В случаите по ал. 2, т. 2 , когато ученикът е в задължителна училищна възраст,
директорът на училището уведомява съответната общинска или районна администрация,
регионалното управление на образованието и органите за закрила на детето.
Чл. 112. (1) Децата, съответно учениците имат следните права:
1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;
2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;
3. да избират профила и професията;
4. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за
изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;
5. да получават библиотечно-информационно обслужване;
6. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и
задълженията си;
7. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
8. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или
професия;
9. да участват в проектни дейности;
10. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за
избираемите и за факултативните учебни часове;
11. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при
решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч.
училищния учебен план;
12. да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление
при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при
участие в живота на общността;
13. да бъдат поощрявани с морални и материални награди.
(2) Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на училището
чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище,
определени с правилника на училището по предложение на учениците.
Чл. 113. Учениците имат следните задължения:
1. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;
2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за
развитие на добрите традиции;
3. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат
физическо и психическо насилие;

4. да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато
такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно
изискванията на училищния правилник;
5. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия,
алкохол и наркотични вещества;
6. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;
7. да носят ученическата си лична карта в училище и извън него;
8. да представят на своите родителите и на педагогическите специалисти ученическата
си книжка и бележника за кореспонденция;
9. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;
10. да спазват правилника за дейността на институцията;
11. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на
учебните часове;
12. да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове.

Календар

 

Контакти