•  
  •  

 

 

 

История               

 

Училището ни има дълга и славна история. През далечната 1893 г. е било поставено началото на просветното дело в с. Кърналово. От страна на гръцката патриаршия се употребявали различни средства, за да се отвори гръцко училище в село Кърналово, но селото се противопоставило и в 1893 г. поискало от българската екзархия да им изпрати учител.

За пръв български учител в селото е бил назначен Георги Николов Чапкънов от гр. Петрич, който започнал учителстването си през месец декември 1893 г. 

Първите учебни занятия се провеждали в една частна къща. На следващата учебна година учебните занятия се провеждали в черквата на селото.

Нуждата от училище нараствала с нарастване на броя на желаещите да се обучават, но средства за това нямало. С общите усилия на кметството, черквата и жителите на селото за почва строежът на училищна сграда.  

На 5 октомври 1949 г. учениците влезли в новото училище. От тогава започнали редовните учебни занятия в сегашната сграда. В своята вековна история училището в с. Кърналово е съхранявали и надграждало традициите на своите първоприемници.

Построеното  училище носи името на двамата братя Димитър и Константин Миладинови. 


Братя Миладинови са изтъкнати български възрожденци, просветители и фолклористи. Родени са в град Струга. Достойни българи, които са пробудили народа от вековния робски сън и са показали на света, че нашият народ има право на живот, гордост и на свобода.През 1861 година излиза епохалният труд на Миладинови "Български народни песни". В него те събират, подреждат и систематизират образци на българския песенен фолклор. 


Съвременната история на училището се гради, както на традициите, така и на стремежа за непрекъснато модернизиране на учебно-възпитателния процес в търсене на възможности за разнообразие с извънкласни дейности.

Календар

 

Контакти