•  
  •  

 

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.- ТУК

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ на ОУ "Братя Миладинови" за периода 2023- 2028 г. с План за действие и финансиране- ТУК

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА УЧЕБНАТА  2023/2024 Г.- ТУК

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ 'с. КЪРНАЛОВО през учебната 2023-202 4г. - ТУК

П Л А Н ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО, ПРОВЕЖДАНЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА  ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ОУ „Братя Миладинови“ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА- ТУК

ПЛАН-ПРОГРАМА  по Безопасност на движението по пътищата /БДП/ за 2023/2024г.- ТУК

ЕТИЧЕН КОДЕКС на училищната общност - ТУК

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

през учебната 2022-2023 г.- ТУК

Календар

 

Контакти